f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการ "ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน"
ลงวันที่ 02/05/2563

โครงการ "ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน"

แขวงทางหลวงแพร่ โดย นายประสพชัย  ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมดำเนินโครงการ “ใจสู่ใจ ชาวแพร่ไม่ทิ้งกัน” ของผู้ว่าฯแพร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและ

ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมอบของอุปโภคบริโภค

ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 5 หมู่บ้าน 5 หลังคาเรือน


'