f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ถวายเทียนพรรษา 2563
ลงวันที่ 01/07/2563

แขวงฯแพร่ ถวายเทียนพรรษา วันเข้าพรรษา 2563

ในวันพุธ ที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมแจ้ง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ให้ยืดมั่นในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของชาวพุทธสีบต่อไป


'