f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
กิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ปี 2563
ลงวันที่ 05/08/2563

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2563

วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.

แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย  ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมบุคลากรแขวงฯ

จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการโครงการ 5 ส.

เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดี ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน 


'