f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
สำนักเครื่องกลและสื่อสาร เข้าเยี่ยมและรับฟังปัญหา
ลงวันที่ 30/01/2563

คณะทำงานโครงการประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ สำนักเครื่องกลและสื่อสาร เข้าเยี่ยมและรับฟังปัญหา อุปสรรคของเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามโครงการฯ และหมวดทางหลวงในสังกัด ซึ่งในวันพุธ ที่ 29 มกราคม 2563 ได้เข้าเยี่ยมชม หมวดทางหลวงลอง และในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563 ได้เข้าเยี่ยมชม หมวดทางหลวงแพร่และหมวดทางหลวงร้องกวาง เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานจากเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน


'