f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ร่วมลงนามและถวายพระพรชัยมงคล
ลงวันที่ 24/07/2563

วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น.
แขวงทางหลวงแพร่ โดย นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน รวมทั้งลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการแขวงทางหลวงแพร่


'