f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ทางเลี่ยงงานก่อสร้างช่วงหยุดยาว 19-22 พฤศจิกายน 2563
ลงวันที่ 19/11/2563
แขวงทางหลวงแพร่ ประชาสัมพันธ์ #ทางเลี่ยง งานก่อสร้างทาง ระหว่าง วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ บริเวณสะพานบ้านสบูและสะพานบ้านปทุม
โดยทางเลี่ยงจะอยู่ที่ #แยกสนามบิน และ #แยกร่องฟอง เพื่อเลี่ยงการจราจรบริเวณก่อสร้างดังกล่าว

'