f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 เป็นช่วงๆ
ลงวันที่ 22/04/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.38+000 เป็นช่วงๆ

**ทำการขยายคันทางเดิม จากชั้น4 เป็นชั้น1 กว้าง 12.00 ม. ขยายสะพาน 1 แห่ง ขยายความกล้างของท่อเหลี่ยม (BOX CULVERTS)

สร้างระบบระบายน้ำ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ**

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และในพื้นที่จังหวัดแพร่ แขวงทางหลวงแพร่ จึงขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโครงการ ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 ดาวน์โหลด
4 ดาวน์โหลด

'