f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.355+500-กม.361+700 ซ้ายทาง และกม.361+875-กม.362+750 ซ้ายทางและขวาทาง
ลงวันที่ 22/04/2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ

ระหว่าง กม.355+500-กม.361+700 ซ้ายทาง และกม.361+875-กม.362+750 ซ้ายทางและขวาทาง

**ก่อสร้างโดยทำการแก้ไขเลขาคณิต(ยกโค้ง) แก้ไขระบบระบายน้ำ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ**

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และในพื้นที่จังหวัดแพร่ แขวงทางหลวงแพร่ จึงขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโครงการ ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 27 เมษายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5 ดาวน์โหลด
4 ดาวน์โหลด

'