f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 สาย แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน–อ.วังชิ้น
ลงวันที่ 05/05/2564

 

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน ต่อโครงการก่อสร้าง ทล.1023 สาย แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน–อ.วังชิ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สาย แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน–อ.วังชิ้น

กม.23+000 - กม.77+267.933 เป็นช่วงๆ

**การก่อสร้างกำหนดเป็นมาตรฐานทางชั้น 1 (2 และ4 ช่องจราจร) ผิวทางเป็น Asphalt Concrete 2 ชั้น หนาชั้นละ 5 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร และก่อสร้างบริเวณทางแยก ผิวทางเป็น Concrete Pavement (JRCP) หนา 25 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร โดยแบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบ Painted Median และเกาะกลางแบบ Raised Median กว้าง 5.10 และ 4.60 เมตร รวมงานปรับปรุงทางแยกและติดสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยก บริเวณทางเชื่อมของทางหลวงและทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ปรับปรุงสะพาน จำนวน 4 แห่ง และงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง** 

เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และในพื้นที่จังหวัดแพร่ แขวงทางหลวงแพร่ จึงขอความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยการตอบแบบสอบถามที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไปตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นโครงการ ผ่าน QR CODE ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แผนดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สาย แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน–อ.วังชิ้น 9 ดาวน์โหลด
แผ่นพับ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1023 สาย แพร่-อ.วังชิ้น ตอน บ.น้ำริน–อ.วังชิ้น 9 ดาวน์โหลด

'