f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.63-ก.ค.64
ลงวันที่ 18/11/2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 180 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 177 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 129 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 114 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 110 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 113 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 105 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 116 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 94 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 89 ดาวน์โหลด

'