f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.63-ก.ค.64
ลงวันที่ 18/11/2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 200 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 193 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 151 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 128 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 127 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 133 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 121 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 147 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 108 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 104 ดาวน์โหลด

'