f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 300 ลิตร (งานแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ) 07/08/2566 531/35/66/338 แขวงทางหลวงแพร่
92 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 04/08/2566 531/60/66/336 แขวงทางหลวงแพร่
93 จ้างเหมางานติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 22 ต้น 20/07/2566 531/66/331 แขวงทางหลวงแพร่
94 กิจกรรมหลักการปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงุทน งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม. 18+100 - กม. 19+900 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ 21/08/2566 พร 5/2566 แขวงทางหลวงแพร่
95 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 24/07/2566 531/70/66/332 แขวงทางหลวงแพร่
96 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2566 531/35/66/334 แขวงทางหลวงแพร่
97 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 24/07/2566 531/35/66/333 แขวงทางหลวงแพร่
98 กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลนาจักร และตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 28/08/2566 พร 6/2566 แขวงทางหลวงแพร่
99 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 17/07/2566 531/60/66/327 แขวงทางหลวงแพร่
100 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/07/2566 531/60/66/326 แขวงทางหลวงแพร่
101 จ้างเหมางานซ่อมสัญญาณไฟจราจร งานซ่อมเมนบอร์ด Gridsmart 13/07/2566 531/66/325 แขวงทางหลวงแพร่
102 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 18/07/2566 531/45/66/330 แขวงทางหลวงแพร่
103 จ้างเหมาดันท่อลอดถนน ทางหลวงหมายเลข 101 12/07/2566 531/66/323 แขวงทางหลวงแพร่
104 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ 13/07/2566 531/85/66/324 แขวงทางหลวงแพร่
105 จ้างเหมาดันท่อลอดถนนเพื่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 1 รายการ 12/07/2566 531/66/323 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,758 รายการ