f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงแพร่
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66030026555
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 24,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/03/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ