f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงแพร่
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P66070006515
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมหลัก การปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยง การค้า การลงทุน งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อสงเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+900 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 4,890,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 07/07/2566
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 08/2566
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ