f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 07/07/2566 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองเพื่อรองรับการเป็นเมืองน่าอยู่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยง จุดอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร ระหว่าง กม.6+065 - กม.19+600 (เป็นช่วงๆ) ตำบลนาจักร ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 07/07/2566 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมหลัก การปรับปรุงระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยง การค้า การลงทุน งานปรับปรุงทางหลวงเพื่อสงเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.18+100 - กม.19+900 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 23/03/2566 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 23/03/2566 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 19/01/2566 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ กม.8+030 และกม.4+345 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 19/01/2566 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.2+310 - กม.5+550 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 19/01/2566 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 19/01/2566 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบ Logistic เพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 20/12/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.230+000 - กม.238+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 11/11/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ -ปางมะโอ ระหว่าง กม.409+600 - กม.413+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 292 รายการ