f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ทล.11 ช่วง บ้านป่าไผ่ - บ้านแม่แขม
ลงวันที่ 30/08/2566
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)
ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเทลแพลน จำกัด และบริษัท ไวเปอร์เทค จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม
ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Picasso Room โรงแรม ธาริส อาร์ท ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

'