f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 03/08/2566

จำนวนอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ สทล.2 ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

ลำดับ

ตำแหน่ง

จำนวนอัตรา

1

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวง

1

2

ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา

2

3

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

1

4

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

1

5

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

2

6

จพ.ธุรการชำนาญงาน

4

7

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

1

8

จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน

2

9

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

1

10

จพ.พัสดุชำนาญงาน

1

11

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

3

12

วิศวกรโยธาชำนาญการ

5

13

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

5

14

นายช่างโยธาอาวุโส

3

15

นายช่างโยธาชำนาญงาน

10

16

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

0

17

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

1

18

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

0

19

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

0

20

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ

1

21

นายช่างสำรวจอาวุโส

1

22

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

1

23

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

0

24

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

1

25

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

0

26

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

2

27

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการพิเศษ

1

28

นักวิชาการจัดหาที่ดินชำนาญการ

0

29

นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ

2

30

นิติกรชำนาญการ

1

31

นิติกรปฏิบัติการ

1

32

นักวิชาการสถิติชำนาญการ

2

33

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

2

 

 

 

 

ข้าราชการ

58

 

ลูกจ้างประจำ

7

 

พนักงานราชการ

46

 

ลูกจ้างชั่วคราว

52

 

รวม

163


'