f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 18/07/2566 คค 06118/พ.1/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 14/12/2565 ยกเลิกประกาศ 21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 11/11/2565 ยกเลิกประกาศ 17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 04/11/2565 ยกเลิกประกาศ 13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอนควบคุม 0100 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.8+920 - กม.9+800 และ กม.25+000 - กม.27+825 04/11/2565 ยกเลิกประกาศ 12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สทล.2 (แพร่) ทล.101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 12/10/2565 คค 06118/พ.1/9/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 กิจกรรมการอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงประจำปี 2566 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ทล. 101 ตอนควบคุม 0403 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+722 (ด้านขวาทาง) 05/10/2565 ยกเลิกประกาศ 4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ กม.45+725 - กม.46+320 03/03/2565 คค.06118/พ.1/19/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประกวดราคาจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.45+725 - กม.46+320 01/02/2565 ยกเลิกประกาศ คค 06118/พ.1/10/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.27+900.000 - กม.31+222.600 31/01/2565 คค06118/พ.1/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.369+600 - กม.370+150 17/02/2565 คค 06118/พ.1/5/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1193 ตอนควบคุม 0101 ตอน แม่ต๋ำ - แม่ใจ ตอน 2 ระหว่าง กม.15+300 - กม.30+000 (เป็นช่วงๆ) 27/01/2564 คค06118/พ.1/23/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0101 ตอน ดอกคำใต้ - บ้านถ้ำ ตอน 2 ระหว่าง กม.1+350 - กม.16+000 (เป็นช่วงๆ) 27/01/2564 คค06118/พ.1/24/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างเหมาทำการ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 - กม.262+000 24/11/2563 ยกเลิกประกาศที่ คค 06118/พ.1/17/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ประกวดราคาจ้างหมาทำการ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แยกแม่แขม - วังชิ้น ระหว่าง กม.60+000 - กม.62+000 และ กม.63+900 - กม.65+500 07/12/2563 ยกเลิกประกาศ ที่ คค 06118/พ.1/12/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ