f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 24/07/2563 ร่วมลงนามและถวายพระพรชัยมงคล
2 07/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3 27/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023
4 13/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1124
5 07/04/2563 โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
6 02/04/2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1134
7 15/01/2563 การตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
8 08/11/2562
no image
รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562
9 29/10/2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10 26/07/2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
11 11/04/2562 ขอให้ลงนาม
12 12/03/2562 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลบังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่และการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561
13 28/02/2562 บริจาคโลหิต
14 24/01/2562 ประชุมประชาชนมีส่วนร่วม
15 03/01/2562 ประชุมประชาชนมีส่วนร่วม