f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงแพร่
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงแพร่

นายรุจรัตน์ ทองตัน  หัวหน้าหมวดทางหลวงแพร่

โทรศัพท์  :  0 5465 2552

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

101 0403      251+107  - 264+000   12.893      12.893 25.786 91.541
129 0102 4+000 - 10+418     6.418        6.418 13.591 46.147
1022 0102 4+000 - 23+753   19.753      19.753 24.153 90.664
1024 0100 0+000 - 38+685   38.685      38.685 38.685       122.632
1101 0100 0+000 - 9+789     9.789        9.789 11.125 33.430
1134 0100 0+000 - 9+735     9.735        9.735 12.935 28+471
1343 0100 0+000 - 10+725   10.725      10.725 10.725 32.926
1422 0100   0+000-0+195,2+195-2+396     0.396        0.396 0.396 1.336
    108.394     108.394

    137.396

447.147

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงแพร่


'