f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง ประจำเดือน ส.ค.64 - พ.ค.65
ลงวันที่ 11/10/2564

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 64 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 72 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 78 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 61 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 58 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 56 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 54 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2565 62 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 63 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 31 ดาวน์โหลด

'