f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง เดือน ส.ค. 64- ปัจจุบัน
ลงวันที่ 11/10/2564

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564 14 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 16 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564 12 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 3 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 0 ดาวน์โหลด

'