Close
title
f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง

แขวงทางหลวงแพร่ ขอเชิญร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมกิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 กม. 30+000 - กม.36+500 และ ตอน 2 กม.36+500 - กม.43+000 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถาม 054-534083 สาระสำคัญของโครงการก่อสร้าง กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) เป็นงานก่อสร้างขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องทางจราจรเป็น 4 ช่องทางจราจร โดยดำเนินการก่อสร้างผิวจราจรเป็นผิวทางคอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร เกาะกลางแบบยกเป็น Raised Median กว้าง 4.60 เมตร และเกาะกลางแบบแท่งคอนกรีต Barrier Median กว้าง 1.60 เมตร มีงานก่อสร้างสะพาน จำนวน 1 แห่ง รวมความยาว 66.20 เมตร งานก่อสร้าง NEW R.C.BOX CULVERTS จำนวน 5 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง คือ ไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร และเสาไฟฟ้ากิ่งคู่ เสาสูง 9.00 เมตร แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชน https://docs.google.com/.../1seR5JAV9OhIsjUvfc6rt4lHk4rcH...      
title
ประกาศแขวงทางหลวงแพร่ เรื่องการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 กม. 30+000 - กม.36+500 และ ตอน 2 กม.36+500 - กม.43+000

            ปีงบประมาณ 2567 แขวงทางหลวงแพร่ ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดการประชุม การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับ กิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 กม. 30+000 - กม.36+500 และ ตอน 2 กม.36+500 - กม.43+000 รวมระยะทางทั้งหมด 13 กิโลเมตร ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มีปริมาณจราจรคับคั่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดแพร่ - จังหวัดลำปาง,จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย และเป็นทางสายหลักไปสู่ต่างประเทศ มีการขนส่งสินค้าไปทั่วประเทศ มีปริมาณจราจร 7,539 คันต่อวัน จึงจำเป็นต้องดำเนินการเร่งรัดขยายทาง สายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร โดยการขยายคันทางเดิมจาก 2 ช่องทางจราจร เป็น 4 ช่องทางจราจร เพื่อเพิ่ม ความสะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการจราจรคับคั่ง เพิ่มความปลอดภัยในการคมนาคมขนส่ง รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายโลจิสติกส์ในประเทศให้เชื่อมโยงอย่างบูรณาการทั่วเครือข่ายภายในและการเชื่อมต่อไปสู่ต่างประเทศ และเพื่อรองรับปริมาณการจราจรในปัจจุบัน และที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงโดยสมบูรณ์ต่อไป             แขวงทางหลวงแพร่  ให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการดำเนินงานตามกิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร จะบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต้องดำเนินงานอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม โดยเปิดโอกาสให้ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการสื่อสารสองทางอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนินกิจกรรม จึงมีความจำเป็นต้องจัดให้มีการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนขึ้น เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนไปเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการกิจกรรมเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่องทางจราจร ดังกล่าวข้างต้น โดยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมในภาพรวม เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ต่อไป   
title
ประชาสัมพันธ์ การประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น

แขวงทางหลวงแพร่ ขอเชิญร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.23+200 - กม.27+900 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ติดต่อสอบถาม 054-534083 สาระสำคัญของโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวง หมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง – วังชิ้น ระหว่าง กม.23+200 – กม.27+900 โดยมีลักษณะการก่อสร้างเป็นการ 1. งานขยายคันทาง จากเดิมทางชั้น 4 (7/9) เป็นทางชั้น 1 (7/12) 2. งานก่อสร้างสะพานและขยายสะพานให้สอดคล้องกับคันทาง 3. งานก่อสร้าง ท่อกลม ท่อเหลี่ยม เพื่อระบายน้ำจากคันทาง และป้องกันการกีดขวางทางน้ำ 4. งานก่อสร้างรางระบายน้ำตลอดสองข้างทางตามความจำเป็น 5. งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเป็นช่วง ๆ 6. งานป้ายจราจรและสีจราจร     แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของประชาชน https://docs.google.com/forms/d/1VqMxrHdew1spJx2TLIbM3GB33M6JRH5hFk-y9sbvni0