Close
title
f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.101 ตอน แยกนาแหลม-หนองห้า-สวนป่า

แขวงทางหลวงแพร่ ขอเชิญร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม – หนองห้า – สวนป่า ระหว่าง กม.260+700 – กม.262+000 ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแม่หล่าย  ตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ สาระสำคัญของแผนงาน           แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค โดยการทำการปรับปรุงจากผิว AC เปลี่ยนเป็นผิวคอนกรีต ติดตั้งไฟ   สัญญาณจราจร (เขียว เหลือง แดง) จัดระบบระบายน้ำ จัดช่องจราจรใหม่บริเวณทางแยก และงานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดความสูง 25 เมตร เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และรองรับปริมาณการจราจร ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงโดยสมบูรณ์ต่อไป    
title
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม

แขวงทางหลวงแพร่ ขอเชิญร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าแมต สาระสำคัญของกิจกรรม           กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโดยการทำการเปลี่ยนผิวทาง AC. เป็นผิวทางแบบคอนกรีต ปรับปรุงทางแยกและจัดช่องจราจรใหม่ แก้ไขรางระบายน้ำ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงโดยสมบูรณ์ต่อไป