Close
title
f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงจราจรทางหลวงหมายเลข 1023 กม.40+185.000 - กม.40+650.000

ประกาศ 15 พ.ย. 66 เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงจราจรทางหลวงหมายเลข 1023 กม.40+185.000 - กม.40+650.000 (แยกเข้า อ.ลอง จ.แพร่) กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ขอแจ้งการเบี่ยงจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดังนี้ 1. ปิดการจราจรขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 กม.40+185.000 - กม.0+335.000 (ทางเข้า อ.ลอง) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566 ประมาณ 30 วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 2. ปิดการจราจรขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงที่ 2 กม.40+185.000 - กม.40+650.000 (แยกเข้า อ.ลอง) ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 5 มีนาคม 2567 ประมาณ 60 วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ 3. ปิดการจราจรขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงที่ 3 กม.40+185.000 - กม.40+650.000 (แยกเข้า อ.ลอง) ด้านขวาทาง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 – 5 พฤษภาคม 2567 ประมาณ 60 วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ทั้งนี้ โครงการฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา...
title
เชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม

ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการศึกษาให้เหมาะสม ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Picasso Room โรงแรม ธาริส อาร์ท ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
title
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน – อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม – อ.วังชิ้น

ประชาสัมพันธ์ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1124 สาย อ.เถิน – อ.วังชิ้น ตอน บ.ปางกุ่ม – อ.วังชิ้น ระหว่าง กม.1+600.000 – กม.9+100.000, กม.11+450.000 – กม.27+500.000, กม.29+000.000 – กม.30+000.000 และกม.49+500.000 - กม.51+280.000 ระยะทางยาวประมาณ 26.330 กิโลเมตร เริ่มต้นสัญญาวันที่ 20 มิถุนายน 2566 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 8 มิถุนายน 2568 ระยะเวลาทำการ 720 วัน โดยมีบริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้รับจ้าง เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1124 เป็นทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายการขนส่งของชุมชน ปัจจุบันทางหลวงหมายเลข 1124 เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร (7/9 ม.) สภาพสองข้างทางเป็นเกษตรกรรม สลับกับชุมชนเป็นช่วงๆ มักประสบปัญหาอุบัติเหตุ ทำให้เกิด การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน จึงเห็นควรทำการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงบนเส้นทางสายดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการค้า การท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง แขวงทางหลวงแพร่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบข้อมูลโครงการก่อสร้าง ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แขวงทางหลวงแพร่  โทร.054-511574 ต่อ 25 หรือ 1.นายโฆษิต นันตา         หัวหน้าหมวดทางหลวงวังชิ้น                โทร.086-9128265 2.นายสุทัศน์ ขันแก้ว       นายช่างโครงการ สำนักก่อสร้างทางที่ 1   โทร.081-2882358