Close
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
12
มีนาคม
2562

แขวงทางหลวงแพร่ สำนักทางหลวงที่ 2 (แพร่) กรมทางหลวง ขอร่วมเผยแพร่ตามประกาศบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 279 ง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ดังนี้ 1. เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อขอสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 2. เรื่อง ลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ พ.ศ.2561  

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+