f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ลงวันที่ 05/11/2561

อำนาจหน้าที่แขวงทางหลวงแพร่

แขวงทางหลวงแพร่  มีหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน ที่ได้ก่อสร้างและบูรณแล้วให้คงมีสภาพดี อำนวยความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และเอื้อประโยชน์ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ความมั่นคง 29 สายทาง 29 ตอนควบคุม รวมระยะควบคุมทั้งสิ้นประมาณ 602.757 กิโลเมตร

 

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร 775.843 กิโลเมตร

WORK LOAD = 2,413.151 หน่วย.

แบ่งเป็น    -  ผิวลาดยางและคอนกรีต    28   สายทาง    ระยะทาง 596.707 กม.

               -  ผิวลูกรัง      1   สายทาง     ระยะทาง     6.050    กม.

                รวมระยะทางจริง     602.757   กม.

 

 

1.หมวดทางหลวงแพร่          ทางหลวงในพื้นที่ 8 สายทาง 8   ตอนควบคุม รวมระยะทาง 108.394 กม.

2.หมวดทางหลวงเด่นชัย      ทางหลวงในพื้นที่ 9 สายทาง 9   ตอนควบคุม รวมระยะทาง 66.383 กม.

3.หมวดทางหลวงร้องกวาง    ทางหลวงในพื้นที่ 6 สายทาง 6   ตอนควบคุม รวมระยะทาง 113.095 กม.

4.หมวดทางหลวงลอง          ทางหลวงในพื้นที่ 3 สายทาง 3   ตอนควบคุม รวมระยะทาง 100.390 กม.

5.หมวดทางหลวงสอง          ทางหลวงในพื้นที่ 3 สายทาง 3   ตอนควบคุม รวมระยะทาง 103.042 กม.

6.หมวดทางหลวงวังชิ้น        ทางหลวงในพื้นที่ 4 สายทาง 4   ตอนควบคุม รวมระยะทาง 111.453 กม.


'