f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงสอง
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงสอง

นายสุรจิต ใจสมิง  หัวหน้าหมวดทางหลวงสอง

โทรศัพท์  :  0 5459 3067

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

103 0102

4+000 - 40+554 36.554 36.554 67.504 212.103
1120 0100 0+000 - 35+700 35.700 35.700 35.700

135.303

1154 0100 0+000 - 30+788 30.788 30.788 40.164 154.317
    103.042 103.042 143.368 501.723

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงสอง


'