f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงเด่นชัย
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงเด่นชัย

นายสาคร  ชุ่มเชย  หัวหน้าหมวดทางหลวงเด่นชัย

โทรศัพท์  :  0 5461 3176

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

11 0601 351+740 -382+066 30.326 30.326 49.160 174.672
101 0402 227+118 -248+042 20.924 20.924 58.144 185.484
1022 0101 2+364 -4+000 1.636 1.636 3.812 11.191
129 0101 0+000 -4+000 4.000 4.000 8.450 28.650
1379 0100 0+000 -0+505 0.505 0.505 0.505 1.354
1405 0100 0+000 -2+033 2.303 2.303 4.066 13.866
1419 0100 0+000 -6+315 6.315 6.315 11.430 35.064
1420 0100 0+000 -0+278 0.278 0.278 0.556 1.485
1424 0100 0+000 -0+186, 0+456 -0+636  0.366 0.366 0.732 1.688
    66.383 66.383 131.855 453.454

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงเด่นชัย


'