f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงเด่นชัย
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงเด่นชัย

นายสาคร  ชุ่มเชย  หัวหน้าหมวดทางหลวงเด่นชัย

โทรศัพท์  :  0 5461 3176

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ทางก่อสร้าง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

11 0601 351+740 - 370+913 19.173 11.153 30.326 49.160 174.673
101 0402 227+118 - 248+042 20.924   20.924 58.144 200.159
1022 0101 2+364 - 4+000 1.636   1.636 3.272 11.038
129 0101 0+000 - 4+000 4.000   4.000 8.450 28.650
1379 0100 0+000 - 0+505 0.505   0.505 0.505 1.468
1405 0100 0+000 - 2+033 2.033   2.033 4.066 13.113
1419 0100 0+000 - 6+315 6.315   6.315 11.430 34.678
1420 0100 0+000 - 0+278 0.278   0.278 0.556 1.349
1424 0100 0+000 - 0+186, 0+456 - 0+636  0.366   0.366 0.732 2.541
    55.230 11.153 66.383 136.315 467.669

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงเด่นชัย


'