f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
อัตรกำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 05/02/2563

อัตรากำลังข้าราชการ 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่

1

อัตรา

ทั่วไประดับอาวุโส

2

อัตรา

ทั่วไประดับชำนาญการ

1

อัตรา

ทั่วไประดับปฏิบัติการ

1

อัตรา

ทั่วไประดับชำนาญงาน

18

อัตรา

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

8

อัตรา

ข้าราชการปฏิบัติงานทั้งหมด

31

อัตรา

 

 

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2

1

อัตรา

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4

1

อัตรา

 

รวมลูกจ้างประจำทั้งหมด

2

อัตรา

                                                                  

 

อัตรากำลังพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการ

   

พนักงานบริการ

3

อัตรา

พนักงานธุรการ

9

อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

   

พนักงานโยธา

8

อัตรา

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

5

อัตรา

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

2

อัตรา

พนักงานเครื่องกล

1

อัตรา

พนักงานคอมพิวเตอร์

1

อัตรา

รวมพนักงานราชการทั้งหมด

29

อัตรา

 

อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวงานบำรุงปกติ

สำนักงานแขวงทางหลวงแพร่

28

อัตรา

หมวดทางหลวงแพร่

22

อัตรา

หมวดทางหลวงเด่นชัย

26

อัตรา

หมวดทางหลวงร้องกวาง

23

อัตรา

หมวดทางหลวงลอง

22

อัตรา

หมวดทางหลวงสอง

22

อัตรา

หมวดทางหลวงวังชิ้น

19

อัตรา

งานปรับซ่อม

11

อัตรา

งานบำรุงทางตามยุทธศาสตร์

11

อัตรา

งานอำนวยความปลอดภัย

12

อัตรา

หน่วยต้นไม้และสวน

14

อัตรา

   รวมลูกจ้างชั่วคราวงานบำรุงปกติ

210

อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน

1

อัตรา

รวมทั้งสิ้น

211

อัตรา


'