f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
อัตรกำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 05/02/2563

อัตรากำลังข้าราชการ 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่

1

อัตรา

ทั่วไประดับอาวุโส

2

อัตรา

ทั่วไประดับชำนาญการ

1

อัตรา

ทั่วไประดับปฏิบัติการ

1

อัตรา

ทั่วไประดับชำนาญงาน

24

อัตรา

ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

3

อัตรา

ข้าราชการปฏิบัติงานทั้งหมด

32

อัตรา

 

 

อัตรากำลังลูกจ้างประจำ 

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ระดับ ช.2

1

อัตรา

ช่างไฟฟ้า ระดับ ช.4

0

อัตรา

 

รวมลูกจ้างประจำทั้งหมด

1

อัตรา

                                                                  

 

อัตรากำลังพนักงานราชการ

กลุ่มงานบริการ

   

พนักงานบริการ

3

อัตรา

พนักงานธุรการ

8

อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

   

พนักงานโยธา

7

อัตรา

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร

7

อัตรา

พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร

1

อัตรา

พนักงานเครื่องกล

1

อัตรา

พนักงานคอมพิวเตอร์

1

อัตรา

รวมพนักงานราชการทั้งหมด

28

อัตรา

 

อัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวงานบำรุงปกติ

สำนักงานแขวงทางหลวงแพร่

23

อัตรา

หมวดทางหลวงแพร่

21

อัตรา

หมวดทางหลวงเด่นชัย

26

อัตรา

หมวดทางหลวงร้องกวาง

23

อัตรา

หมวดทางหลวงลอง

21

อัตรา

หมวดทางหลวงสอง

23

อัตรา

หมวดทางหลวงวังชิ้น

20

อัตรา

งานเครื่องกล

6

อัตรา

งานไฟฟ้า

6

อัตรา

งานบำรุงทางตามยุทธศาสตร์

11

อัตรา

งานอำนวยความปลอดภัย

12

อัตรา

งานภูมิทัศน์

14

อัตรา

   รวมลูกจ้างชั่วคราวงานบำรุงปกติ

206

อัตรา

ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน

1

อัตรา

รวมทั้งสิ้น

207

อัตรา

 

อัพเดตข้อมูล 2 ตุลาคม 2566 


'