f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงลอง
ลงวันที่ 05/02/2563

 

หมวดทางหลวงลอง

นายชนันภูมิ  กองแดง  หัวหน้าหมวดทางหลวงลอง

โทรศัพท์  :  0 5458 3217

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ทางรักษา

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

11 0602 382+066 -420+066 38.000   38.000 38.580 138.846
1023 0101 1+660 -58+000 56.340   56.340 66.260 198.167
1100 0100 0+000 -6+050   6.050 6.050 6.050 -
    94.340 6.050 100.390 111.190 337.013

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงลอง


'