f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงลอง
ลงวันที่ 05/02/2563

 

หมวดทางหลวงลอง

นายชนันภูมิ  กองแดง  หัวหน้าหมวดทางหลวงลอง

โทรศัพท์  :  0 5458 3217

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ทางก่อสร้าง

ทางรักษา

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

11 0602 382+066 - 420+066 38.000     38.000 54.850 189.805
1023 0101 1+660 - 58+000 28.608 27.732    56.340 67.372 223.256
1100 0100 0+000 - 6+050      6.050 6.050 6.050 0.000
    66.608 27.732 6.050 100.390 128.272

413.061

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2565

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงลอง


'