f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงวังชิ้น
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงวังชิ้น

นายโฆษิต  นันตา  หัวหน้าหมวดทางหลวงวังชิ้น

โทรศัพท์  :  0 5465 8532

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

   ทางก่อสร้าง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

101 0401 190+947 - 215+931 24.984   24.984 24.984 89.886
1023 0202 58+000 - 77+349 3.581 15.768 19.349 20.148 74.507
1124 0100 16+707 - 52+327 35.620   35.620 39.722 147.595
1125 0100 0+000 - 31+500 31.500   31.500 31.500 111.510
    111.453 15.768 111.453 116.354 423.498

ข้อมูล ณวันที่ 2 ตุลาคม 2566

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงสองวังชิ้น


'