f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงร้องกวาง
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงร้องกวาง

นายนักรบ  จองไพจิตรสกุล  หัวหน้าหมวดทางหลวงร้องกวาง

โทรศัพท์  :  0 5464 8349

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ทางก่อสร้าง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

101 0404 264+000 -308+000 44.000   44.000 79.501 139.073
103 0101  0+000 -4+000 4.000   4.000 8.000 25.435
1134 0102 11+136 -22+425 11.289   11.289 11.289 32.569
1216 0100 0+000 -18+000 18.000   18.000 18.000 54.810
1217 0100 0+000 -17+081 17.081   17.081 17.081 55.599
1342 0100 0+000 -18+725 18.725   18.725 18.725 66.755
    113.095   113.095 152.596 374.241

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงร้องกวาง


'