f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
หมวดทางหลวงร้องกวาง
ลงวันที่ 05/02/2563

หมวดทางหลวงร้องกวาง

นายนักรบ  จองไพจิตรสกุล  หัวหน้าหมวดทางหลวงร้องกวาง

โทรศัพท์  :  0 5464 8349

ตอนควบคุม

กม. - กม.

ทางบำรุง

ทางก่อสร้าง

ระยะทางจริง

ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร

Work load

101 0404 264+000 - 308+000 36.049 7.951  44.000 80.049 231.756
103 0101  0+000 - 4+000 4.000   4.000 8.000 25.435
1134 0102 11+136 - 22+425 11.289   11.289 11.289 31.779
1216 0100 0+000 - 18+000 18.000   18.000 18.000 55.170
1217 0100 0+000 - 17+081 17.081   17.081 17.081 55.599
1342 0100 0+000 - 18+725 18.725   18.725 18.725 66.755
    105.144 7.951 113.095 153.144 466.494

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2566

แผนที่แสดงเส้นทางควบคุมหมวดทางหลวง

สำนักงานหมวดทางหลวงร้องกวาง


'