f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง
ลงวันที่ 03/11/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
การจัดการการเข้าถึง(บทนำ ) 1640 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การจัดการการเข้าถึง 21750 ดาวน์โหลด
แนวทางการพัฒนาหลักเกณฑ์การเชื่อมทางทางด้านข้างถนนและการเปิดเกาะกลาง 464 ดาวน์โหลด
โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการการจราจรบนทางหลวง 231 ดาวน์โหลด
อัตราการเกิดการเดินทางและความต้องการที่จอดรถ 132 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง 156 ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการออกแบบและหลักเกณฑ์การเชื่อมทาง ทางด้านข้างถนน และการเปิดเกาะกลาง 1005 ดาวน์โหลด
โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลการขออนุญาตเชื่อมทางหลวง 188 ดาวน์โหลด
รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 โครงการศึกษาผลกระทบของการจราจรและการจัดการการเข้าถึงเพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการจัดการ กาจราจรบนทางหลวง 193 ดาวน์โหลด

'