f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ลงวันที่ 07/05/2563

การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น

กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานของกรมทางหลวง ใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริง 

โดยจะไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน แต่ยกเว้นกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทน 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
115 ดาวน์โหลด

'