f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งานบำรุงรักษาทาง แขวงทางหลวงแพร่ งบประมาณปี 2565
ลงวันที่ 17/08/2564

งบประมาณปี 2565 แขวงทางหลวงแพร่ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) มีงานบำรุงรักษาทาง รายละเอียดดังนี้

แหล่งงบประมาณจากกรมทางหลวง

1. สำนักงานแผนงาน จำนวน 5 แผนงาน งบประมาณรวม 229,000,000 บาท

   1.1 กิจกรรมพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน จำนวน 3 แผนงาน งบประมาณ 124,000,000 บาท

   1.2 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 105,000,000 บาท

2. สำนักบริหารบำรุงทาง จำนวน 12 แผนงาน งบประมาณรวม 132,214,000 บาท

   2.1 งานบริหาร - อำนวยการ จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 2,900,000 บาท

   2.2 งานบำรุงตามกำหนดเวลา จำนวน 5 แผนงาน งบระมาณ 55,454,000 บาท

   2.3 งานบูรณะ จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 16,390,000 บาท

   2.4 งานซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 35,500,000 บาท

   2.5 โครงการบำรุงรักษาทางหลวง จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 11,970,000 บาท

   2.6 โครงการบำรุงรักษาและบูรณะสะพาน จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 10,000,000 บาท

3. สำนักอำนวยความปลอดภัย จำนวน 27 แผนงาน งบประมาณ164,552,400 บาท

   3.1 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง จำนวน 4 แผนงาน งบประมาณ 3,500,000 บาท

   3.2 งานป้ายจราจร จำนวน 2 แผนงาน งบประมาณ 12,000,000 บาท

   3.3 งานเครื่องหมายนำทาง จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 1,500,000 บาท

   3.4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 11 แผนงาน งบประมาณ 82,997,000 บาท

   3.5 งานไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 2,640,000 บาท

   3.6 งานราวกันอันตราย จำนวน 7 แผนงาน งบประมาณ 54,415,400 บาท

   3.7 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง จำนวน 1 แผนงาน งบประมาณ 7,500,000 บาท

 

งบประมาณจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

1. งบจังหวัด จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 55,299,000 บาท

   1.1   โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 1 กิจกรรม งบประมาณ 25,000,000 บาท

   1.2 โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 23 กิจกรรมย่อย งบประมาณ 18,399,200 บาท

   1.3 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ จำนวน 3 กิจกรรม งบประมาณ 11,899,800 บาท

2. งบกลุ่มจังหวัด จำนวน 1 โครงการ งบประมาณรวม 65,000,000 บาท

   2.1 โครงการบูรณาการ การค้า การลงทุน จำนวน 2 กิจกรรม งบประมาณ 65,000,000 บาท

 

**การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 แขวงทางหลวงแพร่ได้ดำเนินการตามหนังสือเลขที่ กค (กวจ) 0405.2/ว89 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

ติดต่อสอบถาม แขวงทางหลวงแพร่ ชั้น 2 งานพัสดุและสัญญา หรือโทร. 054-511574 ต่อ 21 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2564

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 124 ดาวน์โหลด
สำนักงานแผนงาน ปี 2565 96 ดาวน์โหลด
สำนักบริหารบำรุงทาง ปี 2565 133 ดาวน์โหลด
สำนักอำนวยความปลอดภัย ปี 2565 112 ดาวน์โหลด
งบจังหวัด ปี 2565 119 ดาวน์โหลด
งบกลุ่มจังหวัด ปี 2565 132 ดาวน์โหลด

'