f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณทางโค้ง ทล.11
ลงวันที่ 19/11/2564

ในงบประมาณปี 2564 แขวงทางหลวงแพร่ ดำเนินงานแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ  ระหว่าง กม.355+500 - กม.361+700 ซ้ายทาง และ กม.361+875 - กม.362+750 ซ้ายทางและขวาทาง โครงการก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

รายละเอียดโครงการ

      ทำการแก้ไขเลขาคณิต

      แก้ไขระบบระบายน้ำ

      ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

      ปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง

ผลลัพธ์ของโครงการ

  1. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
  2. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางหลวงโดยทั่วไปและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  3. ลดต้นทุนด้านเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนการขนส่งสินค้า และลดระยะเวลาในการเดินทาง
  4. ช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ
  5. เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำบนผิวทางในบริเวณดังกล่าวของโครงการ

 

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยได้กำชับผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยปลอดภับ เช่น ป้ายเตือนทางเบี่ยง กรวยยาง ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง


'