f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ลงวันที่ 07/04/2563

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงแพร่ ประชาสัมพันธ์

"โครงการทำดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า


'