f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดการจราจร เพื่อทำการก่อสร้างสะพานและทางลอดที่จุดตัดแยกแม่แขม
ลงวันที่ 18/11/2562

แผนการจัดการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างสะพานและทางลอดที่จุดตัดแยกแม่แขม
การก่อสร้างสะพานบริเวณจุดตัดทาง ทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 1023 เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 โดยศูนย์สร้างทางลำปาง กรมทางหลวง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ก่อสร้างเป็นทางและสะพานในทิศทางของทางหลวงหมายเลข 11 ลำปาง – เด่นชัย 6 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ กม..412+900 ถึง 413+725 ข้ามทางหลวงหมายเลข 1023 อ.ลอง – อ.วังชิ้น ก่อสร้างเป็นถนน 4 ช่องจราจร เริ่มต้นที่ กม.55+900 ถึง 57+500 ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบต่อปัญหาการจราจรติดขัดอย่างมาก ได้ร่วมพิจารณาแผนการจัดการจราจรแล้วเห็นชอบให้ปิดการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง คือ ทางหลวงหมายเลข 11 และ ทางหลวงหมายเลข 1023 ในช่วงกม.ดังกล่าวข้างต้น โดยทางโครงการฯ จะได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง โดยจะเปลี่ยนการจราจรเป็นระบบจุดกลับรถแบบวงเวียน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 แล้วเสร็จปลายปี 2563


'