f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ลงวันที่ 15/11/2564

นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในสำนักงานแขวงทางหลวงแพร่ ในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบื้องต้น โดยวิธี Rapid Antigen Test Kit (RT) จากโรงพยาบาลแพร่ราม พร้อมมีใบรับรองผลการตรวจเบื้องต้น


'