f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
มอบเงินทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง
ลงวันที่ 06/01/2565

นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ มอบเงินทุนการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ประเภททุนรางวัลเรียนดีของสมาชิกสามัญ ประเภท ก พร้อมใบเกียรติบัตร ในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับปริญญาตรี จำนวน 4 ทุน ณ สำนักงานแขวงทางหลวงแพร่


'