f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ร่วมสืบสานชุดพื้นเมืองผ้าไทย
ลงวันที่ 12/01/2566

แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามมาตรการของกรมทางหลวง และครม. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทย


'