f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ปี 2566
ลงวันที่ 04/08/2566

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม 2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) และแขวงทางหลวงแพร่ ร่วมจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ประจำปี 2566 ตามแผนปฏิบัติการโครงการ 5ส. เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัยและเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในสถานที่ทำงาน


'