f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณแยกเด่นชัย-แยกปากจั๊วะ
ลงวันที่ 19/11/2564

ในงบประมาณปี 2564 แขวงทางหลวงแะร่ ดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.228+300  ระยะทางยาว 1.182 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ บริเวณการก่อสร้างแยกปากจั๊วะ - แยกเด่นชัย

รูปแบบก่อสร้าง

      ก่อสร้างทางคู่ขนานบริเวณย่านชุมชน

      เปิดจุดกลับรถใต้สะพาน

      การก่อสร้างชั้นทางเป็นผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต

      ก่อสร้างท่อและรางระบายน้ำ

      ติดตั้งป้ายเตือนจราจร

      ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง

      ตีเส้นจราจร 

ผลลัพธ์ของโครงการ

  1. เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

  2. อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ ทางหลวงโดยทั่วไปและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง

  3. ลดต้นทุนด้านเศรษฐกิจ เช่น ต้นทุนการขนส่งสินค้าและ ลดระยะเวลาในการเดินทาง

  4. ช่วยลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ

 

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยได้กำชับผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยปลอดภับ เช่น ป้ายเตือนทางเบี่ยง กรวยยาง ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง


'