f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
โครงการก่อสร้างแขวงทางหลวงแพร่ บริเวณเขาพลึง ทล.11
ลงวันที่ 19/11/2564

ในงบประมาณปี 2564 แขวงทางหลวงแพร่ ดำเนินงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. เป็นช่วงๆ 

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย โดยได้กำชับผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์อำนวยปลอดภับ เช่น ป้ายเตือนทางเบี่ยง กรวยยาง ไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง


'