f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น
ลงวันที่ 21/11/2565

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ดำเนินการจัดการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีงบประมาณ 2566 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน สำหรับ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และกม.1+650 - กม.5+960 โดยดำเนินการประชุมในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น 37 ดาวน์โหลด
ภาพการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมมูลข่าวสาร 29 ดาวน์โหลด
ภาพขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นขอประชาชน 45 ดาวน์โหลด
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 47 ดาวน์โหลด

'