f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
สรุปผลการประชุม ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)
ลงวันที่ 13/06/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : สรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเทลแพลน จำกัด และบริษัท ไวเปอร์เทค จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขมในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสมโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 159 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้นำชุมชน ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ


'