f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม
ลงวันที่ 04/07/2566

กรมทางหลวงได้รับเกียรติบัตรยกย่ององค์กรคุณธรรม โดยมีผลการประเมินองค์กรคุณธรรมของกรมทางหลวง ประจำปี พ.ศ.2565 อยู่ในระดับ "คุณธรรมต้นแบบ" ตามโครงการส่งเสริมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 - 2565) ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2566


'