f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
เชิญประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม
ลงวันที่ 04/08/2566

ประชาสัมพันธ์ เชิญผู้ที่สนใจหรือผู้มีส่วนได้เสีย ร่วมประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ประกอบการศึกษาให้เหมาะสม ในวันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Picasso Room โรงแรม ธาริส อาร์ท ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


'