f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงจราจรทางหลวงหมายเลข 1023 กม.40+185.000 - กม.40+650.000
ลงวันที่ 06/11/2566

ประกาศ 15 พ.ย. 66 เป็นต้นไป ประชาสัมพันธ์แจ้งเบี่ยงจราจรทางหลวงหมายเลข 1023 กม.40+185.000 - กม.40+650.000 (แยกเข้า อ.ลอง จ.แพร่)
กรมทางหลวง โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ขอแจ้งการเบี่ยงจราจร เพื่อดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรดังนี้
1. ปิดการจราจรขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงที่ 1 กม.40+185.000 - กม.0+335.000 (ทางเข้า อ.ลอง) ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566 ประมาณ 30 วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
2. ปิดการจราจรขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงที่ 2 กม.40+185.000 - กม.40+650.000 (แยกเข้า อ.ลอง) ด้านซ้ายทาง ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2567 – 5 มีนาคม 2567 ประมาณ 60 วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
3. ปิดการจราจรขั้นตอนการก่อสร้าง ช่วงที่ 3 กม.40+185.000 - กม.40+650.000 (แยกเข้า อ.ลอง) ด้านขวาทาง ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2567 – 5 พฤษภาคม 2567 ประมาณ 60 วัน หรือจนกว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ โครงการฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวกมา...


'