f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562
ลงวันที่ 08/11/2562

แขวงทางหลวงแพร่ ขอร่วมเผยแพร่รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ นำเสนอกลยุทธ์การจัดการความรู้ให้ CKO(Chief Knowledge Officer) พิจารณาให้ความเห็นชอบ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธ์การจัดการความรู้ โดยการสื่อสารและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงทั้งองค์กร ตลอดจนรายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้เสนอ CKO เพื่อทราบทุกสิ้นปีงบประมาณและดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
รายงานผลการขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง (2562-2565) ปีงบประมาณ 2562 1,034 ดาวน์โหลด
การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ 4.0 ของหน่วยงานต่างๆ 142 ดาวน์โหลด
การแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนกลยุทธ์การจัดการความรู้กรมทางหลวง 278 ดาวน์โหลด

'