f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
การตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
ลงวันที่ 15/01/2563

วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายสถิตย์พงษ์ อภิเมธีธำรง วิศวกรใหญ่ด้านวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 โดยมีนายอภิชาติ อุปสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


'