f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.9+375 - กม.24+725 (เป็นช่วง ๆ) 03/08/2563 สทล.2.1/พ.1/4120/2563 แขวงทางหลวงแพร่
2 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.354+825 - กม.355+000 27/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 42 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
3 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+500 (เป็นช่วง ๆ) 23/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 41 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
4 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+107 - กม.255+830 (เป็นช่วง ๆ) 07/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 39 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
5 งานฉาบผิวทางแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type "III") ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 3 ระหว่าง กม.400+400 - กม.408+000 31/03/2563 คค 06014(พ.1)/35/2563 แขวงทางหลวงแพร่
6 งานฉาบผิวทางแอสฟัลต์ (Para Slurry Seal Type III) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 3 ระหว่าง กม.400+400 - กม.408+000 31/03/2563 คค 06014(พ.)/ 35 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.14+010 - กม.18+200 (เป็นช่วงๆ) 30/03/2563 คค 06014(พ.1)/31/2563 แขวงทางหลวงแพร่
8 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.5+425 - กม.6+750 26/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 29 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
9 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.257+880 - กม.271+600 (เป็นช่วง ๆ) 26/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 30 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
10 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ตอน 1 ระหว่าง กม.22+000 - กม.24+800 25/03/2563 คค 06014(พ.1)/25/2563 แขวงทางหลวงแพร่
11 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+100 - กม.7+475 LT. 24/03/2563 คค 06014(พ.1)/26/2563 แขวงทางหลวงแพร่
12 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) 23/03/2563 คค 06014(พ.1)/20/2563 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+107 - กม.255+830 (เป็นช่วง ๆ) 23/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 19 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
14 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 1 ระหว่าง กม.415+500 - กม.419+500 23/03/2563 คค 06014(พ.1)/21/2563 แขวงทางหลวงแพร่
15 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ตอน 2 ระหว่าง กม.385+300 - กม.389+000 17/03/2563 คค 06014(พ.1)/ 18 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ