f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 14/12/2564 531/60/65/90 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 14/06/2564 531/70/64/369 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/05/2564 531/60/64/320 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) 01/04/2564 531/60/64/261 แขวงทางหลวงแพร่
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563) 01/10/2563 พ1/64/190 แขวงทางหลวงแพร่
6 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดคันทาง 13/11/2563 531/64/50 แขวงทางหลวงแพร่
7 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+900 - กม.256+600 05/11/2563 531/64/20 แขวงทางหลวงแพร่
8 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 03/11/2563 531/64/09 แขวงทางหลวงแพร่
9 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.6+815 - กม.7+950ื (เป็นช่วงๆ) 15/10/2563 คค 06014(พ.1)/ 2 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
10 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.๔๗+๕๐๐ - กม.๔๐+๒๗๗ (เป็นช่วงๆ) 15/10/2563 คค 06014(พ.1)/ 1 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
11 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.269+500 - กม.270+200 15/10/2563 531/64/2 แขวงทางหลวงแพร่
12 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+900 - กม.256+600 15/10/2563 531/64/1 แขวงทางหลวงแพร่
13 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.1+450 - กม.2+150 15/10/2563 531/64/3 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) 17/08/2563 531/60/63/447 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 17/08/2563 531/85/63/446 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 40 รายการ