f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 531/40/66/348 แขวงทางหลวงแพร่
17 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/08/2566 531/45/66/349 แขวงทางหลวงแพร่
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/08/2566 531/45/66/350 แขวงทางหลวงแพร่
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 531/60/66/351 แขวงทางหลวงแพร่
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/08/2566 531/60/66/352 แขวงทางหลวงแพร่
21 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,400 ลิตร 28/08/2566 531/35/66/353 แขวงทางหลวงแพร่
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/08/2566 531/60/66/354 แขวงทางหลวงแพร่
23 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 29/08/2566 531/35/66/355 แขวงทางหลวงแพร่
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 531/60/66/356 แขวงทางหลวงแพร่
25 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/01/2566 531/60/66/149 แขวงทางหลวงแพร่
26 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 31/01/2566 531/40/66/148 แขวงทางหลวงแพร่
27 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,570 ลิตร 31/01/2566 531/35/66/147 แขวงทางหลวงแพร่
28 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 30/01/2566 531/85/66/146 แขวงทางหลวงแพร่
29 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 30/01/2566 531/60/66/145 แขวงทางหลวงแพร่
30 จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งเวียน A 4 จำนวน 40,000 แผ่น 26/01/2566 531/66/142 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 229 รายการ